Rozszerzenia

Rozszerzenie oznacza dodatkowe regularne godziny przyznane do nauczania wybranych  przedmiotów w celu uzyskania bardzo szerokiej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na:

porównanie i badanie zjawisk,poprawne wyciąganie wniosków,szybkie rozwiązywanie problemów,korzystanie z różnych źródeł informacji,twórczą pracę w zespole klasowym.

1. Przedmioty główne do sprawdzianu po klasie szóstej  prowadzone są na stałe w zwiększonej liczbie godzin tygodniowo tj. -  języka polskiego,  -  matematyki oraz  przyrody po jednej godzinie dodatkowo.

2. Języki obce -  dwa języki obce , język angielski - 4 godziny i język niemiecki - godzinę tygodniowo. 

3. WOS i Europeistyka - na stałe przyznaje się dodatkowe godziny dla całej klasy w celu podniesienia świadomości obywatelskiej ucznia i zrozumienie przez niego swojego miejsca w społeczeństwie.

4. Każdy uczeń  przygotowujący się do konkursu lub olimpiady pracuje dodatkowo z nauczycielem przedmiotu na indywidualnie przyznanych godzinach. Ilość przyznanych godzin zależy od stopnia zaawansowania kandydata.

5. Każdy uczeń dostaje indywidualnie czasowo określone godziny do nadrobienia braków z przedmiotu , który sprawia mu szczególną trudność.

6. Dodatkowe godziny przyznane są na comiesięczne napisanie próbnego sprawdzianu klasy szóstej w celu wyćwiczenia procedur egzaminu zewnętrznego.

7. Dodatkowe godziny sportowe i rekreacyjne w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej i wzmocnienia samopoczucia przyznaje się dodatkowe godziny sportu dla chętnych uczniów. 

8. Nauczanie zintegrowane: 2 godziny tygodniowo język angielski. Język niemiecki dodatkowo według wyboru i decyzji Rodziców. Inne przedmioty: godziny dodatkowe przyznawane są w zależności od potrzeb klasy oraz indywidualnie dla każdego dziecka.