Jak sprawdzamy przyrost wiedzy uczniów

Szkoła regularnie sprawdza przyrost wiedzy ucznia. W tym celu nauczyciele:

1. Na bieżąco oceniają:

- pełną ustną wypowiedź z  większego działu

- krótką wypowiedź z bieżących lekcji

- zbiorczą zaplanowaną pracę pisemną

- krótką pracę pisemną

- pracę domową

Są to składowe Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny są zapisywane w dzienniku lekcyjnym pod wyżej wymienionymi nazwami co daje nauczycielowi dokładne informacje o osiąganych wynikach i umożliwia precyzyjne poinformowanie Rodziców o postępach dziecka. Dla uczniów nauczania zintegrowanego, klasy od I do III, nauczyciel sporządza ocenę opisową, w której umieszcza informacje o postępach i kłopotach dziecka.

2. W każdym miesiącu przez cały rok szkolny uczniowie klasy VI piszą próbny "sprawdzian szóstoklasity" co daje pełne wyćwiczenie całej procedury a także przyzwyczaja uczniów do systemu egzaminu zewnętrznego. Wyniki tych próbnych egzaminów wpisuje się do karty ucznia i  omawia z Rodzicami i uczniami na wspólnych zebraniach.

3. Przyrost wiedzy ucznia następuje tylko wtedy gdy  uczeń jest zrównoważony emocjonalnie, obywatelsko i naukowo. Nie jest możliwe oddzielenie nauki od harmonijnej osobowości ucznia. Dlatego Szkoła przywiązuje największą wagę do bardzo dobrego komunikowania się w celu zrównoważenia uczniowskiego zachowania.