Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

32 260-35-00
prywatna@sklodowska.iq.pl
KontaktWnioski zawarte w raporcie

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej jako integralnej części Campusu Szkolnego ( wraz z gimnazjalistami i licealistami) mają naturalną szansę nabywania umiejętności społecznych i obywatelskich zgodnie z przyjętą koncepcją ,, Szkoły Skłodowskiej – Szkołami Obywateli’’, ponieważ nauczyciele wykorzystują różnorodność wiekową do kształtowania postaw wzajemnej akceptacji i uczenia ograniczeń porządkujących życie zbiorowości.


2. Efektywności podejmowanych wobec uczniów oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych sprzyja współistnienie obok siebie szkół czterech etapów edukacyjnych, ponieważ uczniowie i ich rodzice często decydując się kontynuować naukę w obrębie Campusu Szkolnego Fundacji ,, Serce Szkole’’ stwarzają nauczycielom możliwość prowadzenia długofalowe obserwacje i sugerowania im ścieżek indywidualnego rozwoju.


3. Spójność organizowania procesu dydaktycznego w szkole wspomaga wdrażany przez wszystkich nauczycieli Model lekcji, kierujący uwagę na planowanie czynności ucznia w toku jego uczenia się a zajęciach, zgodnie z jego zdiagnozowanymi możliwościami rozwojowymi i potrzebami zespołów klasowych.


4. Zespołowość pracy nauczycieli ujawnia się w ramach funkcjonujących w szkole formalnych i nieformalnych zespołach nauczycielskich, które analizują efekty wspólnie wykonywanych działań, ale brak dowodów potwierdzających refleksje nad efektem synergii w zespołach.


5. Indywidualizacja pracy nauczycieli z dziećmi doceniana przez uczniów i ich rodziców sprawia, że one identyfikują się ze szkołą, chętnie do niej przychodzą i czują się w niej bezpiecznie.


6. Elastyczność w modyfikowaniu przez nauczycieli form i metod pracy z uczniami wynika z ich otwartości na informacje, których źródłem są zarówno analizy zewnętrznego oceniania z poprzedniego roku szkolnego, jak również wnioski z analiz cyklicznie przeprowadzanych sprawdzianów próbnych.


7. Różnorodność funkcjonowania w obrębie Campusu Szkolnego uczniów kilku etapów edukacyjnych skłania dyrekcję, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do uważnych obserwacji zachowań podopiecznych, systematycznego diagnozowania zagrożeń i natychmiastowych konsekwentnych działań mających im zapobiegać.


8. Partycypacja uczniów szkoły podstawowej w realizacji projektów unijnych wdrażanych w gimnazjum i liceum motywuje ich, w opinii partnerów i dyrektora, do rozwijania umiejętności językowych, pracy zespole i wystąpień publicznych.


9. Wielość działań podejmowanych przez szkołę w ramach koncepcji ,, Szkoły Skłodowskiej – Szkołami Obywateli ‘’przekłada się na rozwój uczniowskich umiejętności i postaw oraz na nabór do szkoły, ale koncepcja w opinii partnerów nie jest jeszcze powszechnie znana wśród wielu podmiotów lokalnego środowiska.


10. Uczniowie potrafią w różnorodny sposób zdefiniować swój rozwój i chętnie występują z własnymi inicjatywami, ponieważ znajdują zrozumienie i przyjazne wsparcie swoich nauczycieli, o czym poinformowali podczas wywiadu.


11. Rodzice tej szkoły niepublicznej mają w statucie zagwarantowane prawa, jednak swą aktywność i decyzyjność realizują na poziomie klas (Rad Oddziałowych), nie w każdym roku szkolnym korzystają możliwości tworzenia organu kolegialnego – Rady Rodziców.Copyright © 2022 Copyright Skłodowska Rights Reserved.