Cele projektu

- rozwijanie kompetencji kluczowych
-zmniejszenie odsetka uczniów opuszczających szkołę z powodów złego samopoczucia wywołanego nieodpowiednim odżywianiem się
- profesjonalne wspieranie kadry edukacyjnej w zakresie rozwijania umiętności dydaktycznych
- podniesienie atrakcyjności placówek partnerskich
- rozwijanie współpracy ze szkołami o różnych profilach na szczeblu europejskim
- realizację zadań na wszystkich przedmiotach szkolnych.

 

Planujeny osiągnąć

- wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli
- szeroko rozumiany interkulturowy rozwój uczniów
- wzrost tolerancji i redukcja wykluczenia w społeczeństwie
- wzrost motywacji do podejmowania działań samokształcenia zarówno uczniów jak i nauczycieli
-wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej placówek oświatowych krajów partnerskich